Algemene voorwaarden VKO

Leveringsvoorwaarden Volvo Klassieker Onderdelenshop B.V.


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de Volvo Klassieker Onderdelenshop B.V. die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Volvo Klassieker Onderdelenshop B.V., statutair gevestigd te Waalwijk.
Vestigingsadres  :   Kleiweg 12, 5145 NB Waalwijk, Nederland  
Telefoonnummer  :   0416 376844  
E-mailadres  :   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
KvK-nummer  :   18118729  
BTW identificatienummer  :   NL004324894B0  


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument op te vragen bij de ondernemer of te lezen op de website.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de kosten van aflevering en verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.Dit model kan via de website worden gedownload


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


 Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die op verzoek van de consument specifiek zijn ingekocht door de ondernemer;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;


Artikel 8 – Ruilen of retourneren van gekochte artikelen na het herroepingsrecht

 1. Voor de retournering of ruilen van geleverde goederen gelden de volgende voorwaarden:
  1. De goederen die geen deel uitmaken van het reguliere assortiment en die specifiek zijn besteld voor de klant, kunnen om die reden voor retournering worden geweigerd.
  2. Goederen die fysiek verouderen zoals rubber delen, worden 3 maanden na levering niet meer ingenomen.
  3. Goederen, die onbeschadigd zijn en zich nog in de staat bevinden waarin ze geleverd zijn, kunnen nog tot een half jaar na levering worden geretourneerd tegen de door de consument betaalde prijs.
  4. Indien goederen een half jaar na levering worden aangeboden voor retournering, zal door de ondernemer de waarde worden vastgesteld van het geretourneerde, het is aan de consument om al of niet op dit aanbod in te gaan.
  5. Goederen die beschadigd zijn door aantoonbaar foute montage of gebruik zullen niet worden terug genomen
 2. De ondernemer zal de waarde van de retourgoederen verrekenen met nog openstaande rekeningen en het resterende bedrag zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen 14 dagen na retournering terug betalen.


Artikel 9 – Ruilonderdelen en Borgbetaling

 1. Door de ondernemer worden gebruikte onderdelen gerevideerd en aangeboden als zogenaamde ‘ruilonderdelen’.
 2. De prijs van een ruilonderdeel is gebaseerd op de verplichting een gebruikt onderdeel aan te leveren van voldoende kwaliteit om te kunnen worden gerevideerd overeenkomstig de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden, dit ter beoordeling van de ondernemer. Het is de intentie het product weer een nieuw leven te geven en indien niet meer mogelijk is zal de ondernemer zich het recht voorbehouden de borgsom in rekening te brengen van de consument
 3. Het nog te revideren ruilonderdeel moet schoon en deugdelijk verpakt worden ingeleverd, dit ter beoordeling van de consument.
 4. Indien het door de consument in te leveren ruilonderdeel niet direct bij levering van het gereviseerde ruilonderdeel kan worden ingeleverd, wordt een borgsom in rekening gebracht dat door de consument moet worden voldaan.
 5. Indien het door de consument in te leveren ruilonderdeel binnen een half jaar na levering van het gereviseerde onderdeel wordt ingeleverd, wordt het betaalde borgsom zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de consument. Na het half jaar bepaald de ondernemer de waarde van het in te leveren ruilonderdeel.
 6. De kosten van verzending van het door de consument in te leveren ruilonderdeel zijn voor rekening van de consument.


Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Goederen waarvan de webshop aangeeft dat ze niet in voorraad zijn kunnen niet gegarandeerd voor de aangegeven verkoopprijs worden aangeboden. De extreme schommelingen in de inkoopprijzen zijn hiervan de oorzaak
 7. De aangegeven verzendkosten zoals in de webshop is opgenomen kunnen afwijken wanneer afmetingen en/of verzendadres buiten het standaard aanbod vallen


Artikel 11 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn dan voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed;.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag vooruitbetaling worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 16 Uitleengereedschap

 1. Leden van de Volvo Klassieker Vereniging kunnen bij VKO gereedschappen lenen voor eigen gebruik onder het betalen van een borgsom.
 2. De maximale uitleentijd bedraagt 1 maand tenzij anders met VKO is afgesproken.
 3. De gebruiker van het leengereedschap behandeld het gereedschap waarvoor het bedoeld is en levert het ook weer schoon in
 4. VKO zal reinigingskosten in rekening brengen wanneer het terug gestuurde gereedschap niet schoon wordt ingeleverd.


Artikel 17 Kosten van derden

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van een derde partij indien blijkt dat het onderdeel niet past. Het is de verantwoordelijkheid van de consument de aankoop te checken alvorens opdracht te geven voor montage

LKW 2014

LKW 2014

Privacyverklaring VKV

Privacyverklaring Volvo Klassieker Vereniging

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Volvo Klassieker Vereniging (VKV) verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en eventueel autogegevens. Deze informatie hangt samen met het lidmaatschap van onze vereniging. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen van de contributie, het toezenden van het clubblad alsook het verzenden van nieuwsbrieven (als u zich hiervoor niet heeft afgemeld), om u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

VKV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (toezenden van clubblad of eventuele andere clubuitgaven). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VKV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

VKV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VKV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en websitebezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. VKV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VKV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto's en uitslag Varfard 2024

Tijdens de Varfard 2024 bent u samen met uw klassieke Volvo op de foto gezet. Ook bij verschillende proeven zijn foto's gemaakt. Wilt u deze foto's digitaal ontvangen? Dat kan, stuur een mail naar facebook@volvokv.nl Vermeld in de mail uw equipenummer, de kleur, type en nummerbord van uw auto.  De foto's waar uw klassieke Volvo opstaat worden dan naar u toegestuurd, dit kan wel enkele dagen duren.

Mocht u de uitslag willen ontvangen dit kan op dezelfde manier.


Taxatie

Alle leden van de Volvo Klassieker Verenging kunnen hun klassieke Volvo laten taxeren. Deze taxaties zijn niet alleen van belang voor de casco-verzekering maar ook om sterker te staan bij claims als gevolg van schade, veroorzaakt door derden aan uw geliefde klassieker. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij hebben deze rapporten een geldigheid van 2 of 3 jaar. De taxatierapporten voldoen aan de eisen van de FEHAC, de landelijke koepelorganisatie van oldtimerverenigingen, en worden geaccepteerd door alle verzekeringsmaatschappijen die oldtimers verzekeren.
Meer informatie over taxatie vindt u via deze link.
Maak een afspraak maken bij een van de leden van de Technische Commissie. Een lijst van deze leden vindt u op deze website: leden Technische Commissie

Over de vereniging

Social

 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube

De VolvoKV is lid van

FEHAC
KNAC
NCAD
Fehac
KNAC
NCAD