Tekst uit Fehac nieuwbrief t.a.v. apk vrijsteling

 • Cor Kraaijeveld
 • Cor Kraaijeveld's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum-lid
 • Platinum-lid
 • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
Lees meer
30-10-2020 22:35 - 31-10-2020 20:43 #190699 door Cor Kraaijeveld
Tekst uit Fehac nieuwbrief t.a.v. apk vrijsteling is gemaakt door Cor Kraaijeveld
Deze e-mail bevat afbeeldingen, als u deze niet ziet , bekijk hem in uw browser


Nieuwsbrief 30 oktober 2020


APK-vrijstelling 50 jaar definitief per 1 januari 2021

In 2015 gingen alle deelnemers in het overlegorgaan APK akkoord met het FEHAC-voorstel om de APK-regels voor oldtimers verder te versoepelen. Ook de BOVAG en KNAC, die nu achteraf ineens zeggen zich zorgen te maken over het onderhoud en verkeersveiligheid van de straks per 1 januari vrijgestelde oldtimers.


Het resultaat: invoering per 1 januari 2021
Het wetsvoorstel voor de APK-vrijstelling bij 50+ is na ruim vijf jaar wachten eindelijk aangenomen. Ook de ingangsdatum van 1-1-2021 is recent door het antwoord op Kamervragen van Remco Dijkstra (VVD) door de minister nog eens bevestigd.

Terugblik tot stand komen APK-vrijstelling
In 2008 is een EU-richtlijn van kracht geworden waarin de periodieke keuring van motorvoertuigen is geregeld. Daarbij is ook in de mogelijkheid voorzien - erin gekomen dankzij de lobby van de FIVA (de organisatie van alle oldtimerfederaties) - om een aparte regeling voor mobiel erfgoed te treffen.
De FEHAC heeft daarop met succes het initiatief genomen om de Nederlandse APK-regels in overeenstemming te brengen met de nieuwe EU-richtlijn. Uit de RDW-statistieken blijkt dat klassieke voertuigen veel minder vaak worden afgekeurd dan moderne voertuigen. Bovendien zijn deze voertuigen heel weinig bij ongevallen betrokken. Er is vrijwel nooit sprake van onderhoudsgebreken die van invloed zijn op de verkeersveiligheid. Allemaal argumenten voor de FEHAC om het voorstel te doen om voor oldtimers een aparte regeling met vrijstellingen te treffen.

Met APK-vrijstelling 50 jaar werd foutje rechtgezet
De APK werd in 2008 voor 30+ voertuigen eens in de twee jaar. Er kwam toen ook een vrijstelling voor alle voertuigen van vóór 1960 (toen 48 jaar oud!). De veranderingen van 2008 hebben geen enkel aantoonbaar negatief effect gehad op onderhoud en veiligheid. Eigenlijk bestond in 2008 al de wens om vanaf 50 jaar oud de vrijstelling te verlenen, maar dat stonden EU-regels op dat moment nog niet toe. Voor de FEHAC reden om het APK-dossier nog niet weg te leggen. De aanhouder wint, want in 2015 werd het voorstel van de FEHAC om de APK-vrij-grens bij 50 jaar te leggen door de SO-APK overgenomen. In de SO-APK zitten naast de FEHAC o.a. de RDW, ANWB, RAI, BOVAG, KNAC en de Innovam. Er kwam een unaniem advies zonder mitsen en maren uit het overlegorgaan APK, ook gesteund dus door BOVAG en KNAC: de vrijstelling APK zou in de toekomst moeten gelden voor voertuigen van 50 jaar en ouder.

Onderhoud blijft altijd noodzakelijk
De FEHAC heeft in haar berichten over de 50+ vrijstelling steeds benadrukt dat goed onderhoud altijd nodig is en blijft. Om dat nog eens te onderstrepen heeft de FEHAC de ‘FIVA Guide For responsible use of historic vehicles on today’s roads’ in een Nederlandse vertaling uitgebracht. Er staan tips in over onderhoud van het mobiele erfgoed, met specifieke aandacht voor veiligheid, onderhoud en verantwoord rijgedrag. Het voorwoord daarvan is geschreven door Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder van SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
De bezorgdheid dat onderhoud nu ineens toch een punt is, deelt de FEHAC niet. Het overgrote deel van de oldtimerbezitters vertroetelt zijn of haar voertuig. Men is zich er terdege van bewust dat het rijden met een oldtimer ook veilig rijden betekent, of dat nu met of zonder APK is. Alle motorfietsen en oldtimers van vóór 1960 hebben nu al geen APK en met het onderhoud daarvan is het prima gesteld. Door de aangesloten clubs wordt er actief aan gewerkt met sleuteldagen, cursussen en bijvoorbeeld D-Day, de DAF club Diagnose Dagen.

Wat minder werk voor garages
De nieuwe regeling betekent dat de keurmeesters jaarlijks iets minder keuringen zullen verrichten. Het gaat om 21.500 keuringen minder per jaar voor de 25.000 APK-keurmeesters. Dat betekent gemiddeld per jaar voor iedere keurmeester bijna één keuring minder. . .

Links:
Lees het artikel in Autoweek
Fiva Gids

Oldtimers op weg naar morgen


COLOFONFEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik


T 085 - 303 46 51
E secretariaat@fehac.nl
I www.fehac.nl

PublicatiesInformatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
Bijlagen:

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
31-10-2020 15:50 #190704 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Tekst uit Fehac nieuwbrief t.a.v. apk vrijsteling
Hoi Cor,

Toets eens in op je computer : automotive update vrijstelling apk plicht voor oldtimers ouder dan 50 jaar.

Daar staat onderaan de tekst in de update van 21 september 2020 ,dat het helemaal niet zeker ,is dat het al op 1 januari 2021 gaat gebeuren.

Naar aanleiding daarvan heb ik vorige week met de RDW gebeld en daar kreeg ik ook te horen ,dat het niet zeker is dat de vrijstelling op 1 januari a.s. ingaat.

Ik hoop maar,dat de info die ik kreeg ,onjuist is!

Groet, Niek.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
31-10-2020 17:19 #190708 door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Tekst uit Fehac nieuwbrief t.a.v. apk vrijsteling
Hallo Cor en Niek,
Kort geleden een vraag gesteld hier op het forum ,maar het antwoord bevredigde mij niet.Daarna per e-mail vraag gesteld aan het RDW en kreeg keurig antwoord hoe te handelen en dat de vrijstelling van 50jaar en ouder er beslist nog niet door is.Dit gaat pas in, op het moment dat de RDW een bericht krijgt van het betreffende ministerie en nadat het in de staats courant is vermeld wat de ingang datum word .Zolang dit nog niet gebeurt is ,blijft de regeling zoals hij nu is van kracht.
Gr Jan.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Cor Kraaijeveld
 • Cor Kraaijeveld's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum-lid
 • Platinum-lid
 • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
Lees meer
31-10-2020 18:25 - 31-10-2020 20:12 #190710 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Tekst uit Fehac nieuwbrief t.a.v. apk vrijsteling
Hallo medestrijders, bovenstaande is slechts een citaat van de FEHAC, waarbij de VKV is aangesloten.

Wetgeving was altijd mijn vak zoals jullie weten, daarom de vragen en antwoorden van onze Minister er even bijgezocht.

Lees het door en bepaal voor jezelf of je de Minister geloofwaardig vindt.

Veel leesplezier,

gr. Cor Kraaijeveld.

""AH 365
2020Z16634
Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 8 oktober 2020)

Vraag 1
Is al bekend per welke datum de Algemene Periodieke Keuring (APK) zal vervallen voor auto’s ouder dan 50 jaar, daar eind mei 2020 ook de Eerste Kamer de wetswijziging hiertoe heeft aangenomen? Hoe en wanneer wordt dit gecommuniceerd?1

Antwoord 1
De APK-vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar of ouder wordt geregeld door middel van een wijziging van het Besluit voertuigen. Deze wijziging is onderdeel van een breder besluit in verband met de nadere uitwerking van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid2.

Het ontwerp van dit besluit is op 23 april 2020 aan uw Kamer aangeboden voor de verplichte voorhangprocedure3. Deze procedure liep tot 26 mei 2020. Het besluit is vervolgens aan de Raad van State aangeboden voor advies. Dit advies wordt momenteel verwerkt in het ontwerpbesluit. De publicatie van het besluit is voorzien voor eind oktober, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2021. Zodra het besluit is gepubliceerd, zal de Dienst Wegverkeer (RDW) de betreffende voertuigeigenaren informeren over de wijziging. Verder zal mijn ministerie samen met de RDW de introductie van de vrijstelling proactief uitdragen via de vakpers en andere media.

Vraag 2
Herkent u de aantallen, die de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (Fehac) heeft vastgesteld, namelijk circa 53.000 auto’s met een registratie van vóór 1960? Klopt het dus dat er meer dan 100.000 bij komen die niet meer gekeurd hoeven te worden?

Antwoord 2
Uit data uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat op 1 januari 2021 circa 68.000 voertuigen worden vrijgesteld van de APK-plicht omdat zij 50 jaar of ouder zijn. Zij ontvangen dan een zogenaamde APK-vrijstellingsbrief van de RDW. Naar verwachting worden er vervolgens jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 voertuigen vrijgesteld van de APK-plicht, omdat zij de leeftijd van 50 jaar bereiken.

Vraag 3
Klopt het dat met deze aanpassing van data een fout in het verleden wordt rechtgezet?

Antwoord 3
Nee. De invoering van de Richtlijn 2014/45/EU is de aanleiding geweest om de bestaande regelgeving te herzien. In de nu nog geldende regelgeving zijn alleen voertuigen van vóór 1 januari 1960 uitgesloten van de APK. Dat heeft tot gevolg dat in de loop der tijd geen nieuwe voertuigen onder de uitzondering konden vallen. Door in de voorgenomen wijziging een termijn te noemen, groeit de groep voertuigen van 50 jaar of ouder vanzelf, hetgeen bijdraagt aan vermindering van de administratieve lasten voor de voertuigeigenaren.

Vraag 4
Klopt het dat het Dienst Wegverkeer (RDW) nog steeds wacht op instructies om dit ook als zodanig te kunnen implementeren? Hoe kan dit?

Antwoord 4
Nee. Zoals ook was beschreven in de toelichting bij het hierboven genoemde ontwerpbesluit, is de uitvoerbaarheid van de APK-vrijstelling door de RDW getoetst. Na het aflopen van de voorhangprocedure aan beide Kamers der Staten-Generaal op 26 mei 2020, heeft de RDW op 18 juni 2020 de opdracht ontvangen om van start te gaan met de implementatie van de wijziging in de systemen van de RDW. De aanpassing van de systemen en processen binnen de RDW is momenteel in uitvoering en dit project is naar verwachting tijdig gereed voor de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021.

Vraag 5
Bent u bekend met het feit dat daardoor mensen met een voertuig uit de jaren '60 nog steeds worden aangeschreven voor een verplichte APK-keuring?

Antwoord 5
Ja, er geldt op dit moment immers nog een APK-plicht voor die voertuigen. De eigenaren van voertuigen die per 1 januari 2021 vrijgesteld worden, zullen geen APK-herinneringsbrief meer ontvangen.


Vraag 6
Herkent u het beeld dat deze voertuigen gemiddeld goed onderhouden zijn en dat er jaarlijks weinig kilometers mee gereden worden?

Antwoord 6
Ja. Het algemene beeld is inderdaad dat deze voertuigen goed onderhouden worden omdat ze meestal in bezit zijn van liefhebbers die de voertuigen met veel toewijding onderhouden. Tevens wordt er over het algemeen weinig gereden met voertuigen ouder dan 50 jaar en is het gebruik vaak seizoensgebonden.

Vraag 7
Is er eigenlijk wel voldoende (specialistische) kennis in huis om deze voertuigen, die deel uitmaken van mobiel erfgoed, te beoordelen?

Antwoord 7
Ja. Alle APK-keurmeesters worden tweejaarlijks getoetst op hun kennis over de APK. De keurmeesters moeten de toets halen om bevoegd te worden of te blijven om de APK uit te voeren. Deze toetsen omvatten het gehele APK gebied, dus ook de oudere voertuigen. ""


In het antwoord op vraag 4 blijkt dat de beoogde ingangsdatum nog steeds 1 januari 2021 is. Afwachten dus maar.

Informatie vragen bij de RDW is nutteloos, zij hebben maar uit te voeren wat de Minister beslist. En...uitstel blijft altijd mogelijk dus de oldtimers van na 1960 blijven tot de definitieve ingangsdatum gewoon APK plichtig.

gr. Cor.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Pieter Singelenberg (GAST)
 • aanwezig
 • Elite-lid
 • Elite-lid
Lees meer
01-11-2020 09:58 #190716 door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Tekst uit Fehac nieuwbrief t.a.v. apk vrijsteling
op de een of andere manier heb ik nog steeds geen 100% goed gevoel over de toegezegde vrijstelling....ik geloof het pas als ik op de eerstkomende apk vervaldatum geen oproep heb gehad

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
01-11-2020 10:49 - 01-11-2020 10:50 #190718 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Tekst uit Fehac nieuwbrief t.a.v. apk vrijsteling
De eigenaren van bedoelde voertuigen zullen gezien het antwoord van de minister op vraag 2 eerst een zogenaamde APK-vrijstellingsbrief ontvangen.
Je zult, zolang je die brief niet hebt gekregen, je voertuig voor de APK-vervaldatum van een nieuwe APK-goedkeuring moeten laten voorzien.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.