Vrijwaringsverklaring

De deelnemer aan een activiteit (hierna: VKV-activiteit) van de Volvo Klassieker Vereniging, haar leden, haar organisatoren en haar vrijwilligers (hierna gezamenlijk te noemen: de VKV), verklaart het volgende:

  1. de deelnemer neemt geheel voor eigen rekening en risico deel aan de VKV-activiteit, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald;
  2. de deelnemer verklaart de VKV niet aansprakelijk te zullen stellen voor enige schade die wordt geleden verband houdende met de VKV-activiteit, tenzij die schade is ontstaan door roekeloosheid of opzet door de VKV. Onder schade wordt mede verstaan gevolgschade. Voorbeelden van schade zijn vermogensschade, letselschade en zaakschade;
  3. de deelnemer vrijwaart de VKV zonder enig voorbehoud van alle kosten en schade welke kunnen voortvloeien uit of samenhangen met aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit gedragingen, van welke aard dan ook, van/veroorzaakt door de deelnemer, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de VKV;
  4. de deelnemer is bekend met deze vrijwaringsverklaring en neemt deze verklaring over door een vinkje te plaatsen bij de aanmelding van een VKV-activiteit of door schriftelijk, digitaal of via e-mail te verklaren dat hij/zij deze verklaring overneemt als deze verklaring is meegezonden met de informatie die hoort bij de VKV-activiteit;
  5. de deelnemer is bekend met de gevolgen van een vrijwaringsverklaring. De deelnemer heeft desgewenst het informatieve gedeelte onderaan deze verklaring gelezen waaraan verder geen rechten kunnen worden ontleend;
  6. de deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een VKV-activiteit voor zowel de deelnemer als voor derden, alsmede voor hun goederen en/of goederen van derden, risico’s met zich meebrengen;
  7. de deelnemer beschikt (minimaal) over de bij wet verplichte WA-verzekering voor een deelnemend voertuig;
  8. de deelnemer beschikt over een geldig rijbewijs voor een deelnemend voertuig;
  9. de deelnemer zal de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de regels die gelden in het verkeer, in acht nemen. Daaronder worden ook verstaan de regels die gelden voor de staat van een deelnemend voertuig;
  10. de deelnemer staat in voor eventuele medebestuurders en/of inzittenden en/of anderen die via de deelnemer aanwezig zijn bij de VKV-activiteit. De deelnemer zal deze personen wijzen op de geldende regels, een en ander weergegeven in deze verklaring. Dit uitdrukkelijk wijzende op punt 7.

Wat is een vrijwaringsverklaring?
De VKV gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk in al haar handelen. Activiteiten van de VKV zijn alleen niet geheel zonder risico. Voor dat risico heeft de VKV een vrijwaringsverklaring. Kort gezegd is een vrijwaringsverklaring een verklaring waarin staat dat u de Volvo Klassieker Vereniging, haar organisatoren en haar vrijwilligers niet aansprakelijk zult stellen bij schade. Het gaat dan om schade die wordt geleden bij een activiteit die wordt georganiseerd door of samen met de vereniging. Dit betekent ook dat u eventuele schade van derden, die door u wordt veroorzaakt, zelf moet vergoeden. De vereniging neemt deze aansprakelijkheid niet van u over. Indien er schade is ontstaan bij een derde, welke door u is veroorzaakt, en deze derde partij de zich meldt bij de vereniging, zorgt deze verklaring ervoor dat u de aansprakelijkheid van de vereniging overneemt voor die schade. Ook in dat geval, neemt de vereniging de schade dus niet over. Als er sprake is van opzet of roekeloosheid door de VKV, haar organisatoren en/of haar vrijwilligers, blijft de Volvo Klassieker Vereniging wél aansprakelijk