Vrijwaringsverklaring

Deelnemers aan een activiteit van de VKV zijn zich bewust van het feit dat deelname aan deze activiteit zowel voor hen als voor derden, alsmede voor hun goederen en/of goederen van derden, risico’s inhouden. Geleden schade zoals materiële schade, letselschade, bedrijfsschade ten gevolge van bovengenoemde activiteit is voor eigen verantwoording en rekening. De VKV en/of de organisatoren van de activiteit aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers lijden ten gevolge van de deelname aan deze activiteit. De VKV noch de organisatoren van de activiteit kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige door hem of haar geleden schade, zowel materieel als ook immaterieel, letselschade hierbij inbegrepen. Degene die deelneemt met een auto aan deze activiteit van de VKV wordt geacht hiermee de voorwaarden en bepalingen van deze vrijwaringsverklaring te kennen en te accepteren.

Foto's en ander beeldmateriaal van dit evenement kunnen worden gepubliceerd in ons clubblad, op onze website en social media. Personen en/of voertuigen kunnen daarbij herkenbaar in beeld komen.

Na afloop van het evenement zullen de inschrijfgegevens gewist worden.