Vrijstelling klassiekers op de tocht (met FEHAC reactie en KNAC petitie)

Er sijpelen inmiddels maatregelen uit het regeer-accoord van VVD en PvdA naar buiten. Een van de maatregelen die ons direct aangaan is het misschien totaal afschaffen van de belastingvrijstelling voor oldtimers....

Natuurlijk moet het hele pakket nog  door de tweede kamer, maar als het doorgaat is dat natuurlijk heel vervelend en buitengewoon slecht voor het behoud van het rijdend erfgoed. Om nog maar te zwijgen van de waardedaling van onze hobby auto's.

Helaas had de FEHAC al vaker gewaarschuwd dat de vele geïmporteerde "klassiekers" voor dagelijks gebruik de regeling op de tocht zou zetten. Nu gaat kennelijk het ergste gebeuren: wegens het milieu wordt iedereen belast. (Zou men ook het 130 rijden op de snelweg terugdraaien ivm het milieu?)

Inmiddels heeft de FEHAC een persbericht over deze kwestie laten uitgaan: klik "lees meer"  hieronder

Verder is de KNAC een petitie gestart, te bereiken op http://www.knac.nl/petitie/  (Op het moment van schrijven onbereikbaar, waarschijnlijk door te veel bezoekers!) Tekent allen!!

 FEHAC persbericht 

Bunnik, 30 oktober 2012

Oldtimer eigenaren onnodig getroffen door regeerakkoord 

In het Regeerakkoord 2012 wordt aangegeven dat de reeds lang door de FEHAC bevochten vrijstelling voor klassieke voertuigen vanaf 2014 komt te vervallen. Argument is dat dit vanuit milieuoverwegingen wordt gedaan.

Bijdrage van oldtimer aan vervuiling milieu te verwaarlozen 

Het argument dat met het opheffen van de fiscale vrijstelling het milieu wordt gediend zal niet opgaan. Omdat de bijdrage van oldtimers aan vervuiling en CO2-emissies te verwaarlozen is. Van alle kilometers die personen- en bedrijfsauto's in Nederland afleggen is hooguit een kwart procent afkomstig van oldtimers (in de zin van door liefhebbers gekoesterd erfgoed). Bovendien rijden deze voertuigen vrijwel niet in de stad of tijdens de spits.

Helaas zijn oldtimers, door onjuiste interpretatie van een door het Planbureau voor de Leefbaarheid uitgebracht rapport, recent in een kwaad daglicht komen te staan. Wetenschappelijk, onafhankelijk onderzoek dat de FEHAC eerder heeft laten verrichten, laat een heel ander beeld zien. Namelijk dat het gebruik van oldtimers zo gering is, dat het behalen van de doelstellingen op gebied van vermindering van uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide niet in gevaar komt door het sporadische gebruik van oldtimers.

Belastingopbrengst van oldtimer belasting zal sterk tegenvallen 

De FEHAC bepleit dat het zeer onverstandig zou zijn om de al sinds 1994 bestaande vrijstelling van wegenbelasting van oldtimers te beëindigen. De berekeningen die het Centraal Plan Bureau in opdracht van een aantal politieke partijen heeft gemaakt van de opbrengst van zo'n maatregel geven een misleidend beeld van de werkelijkheid. Immers, zoals het CPB zelf ook niet weerspreekt, men heeft geen rekening gehouden met het enorme aantal voertuigen dat gedurende een groot deel van het jaar geschorst zal worden, of zal worden geëxporteerd.

En evenmin is de uitval aan belastinginkomsten meegenomen: minder brandstofaccijns, maar vooral minder BTW en andere opbrengsten uit de omvangrijke oldtimer-economie. En bedrijven zullen moeten sluiten of mensen ontslaan. Maar het immateriële verlies moet misschien nog wel zwaarder wegen. De uitoefening van de hobby wordt voor velen heel erg moeilijk of onmogelijk, en vele clubs en daarmee de sociale structuren die daarmee zijn opgebouwd zullen teloor gaan.

De FEHAC vertrouwt er op dat ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden zich realiseren hoe waardevol het is om de in de samenleving sterk verweven en een zonder subsidies goed onderhouden cultureel mobiel erfgoed in stand te houden. Waardevol voor de liefhebbers zelf, maar zeer zeker ook voor de rest van Nederland. Aan maatregelen, die nauwelijks wat opleveren heeft niemand wat !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (in 1976) ten doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig uit eigen middelen. Aldus zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto's, maar onder meer ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar 35 jarig bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de overheid op dit gebied. De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.