Betaal anders (buitenland)

Betaal anders
Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de automatische betalingswijze bedraagt de contributie € 49,--, dat is €. 5,-- per jaar meer.

Buitenlandse leden
In het buitenland wonende personen hebben de volgende codes nodig om een betalingsopdracht aan hun bank te geven: Naam en plaats van de bank: Rabobank Graafschap-Zuid te Varsseveld, IBAN: NL 35 RABO 0141460733, BIC: RABONL2U (v/h Swiftcode). Als gevolg van de harmonisering van het betalingsverkeer in de EU kunnen inwoners van de EU landen, Zwitserland en Noorwegen voortaan tegen nationaal tarief geld overmaken. Voorwaarde is dat de overboeking op de voorgeschreven wijze bij de bank wordt aangeleverd en dat de betaler en de begunstigde ieder zijn eigen kosten betaalt. Wij raden u dringend aan deze betaalwijze te hanteren en dus geen 'netto'-betalingsopdracht te verstrekken. De kosten daarvan zijn zowel voor uzelf als voor de vereniging vele malen hoger.

Kosten lidmaatschap zijn:
Contributie: € 49,-- + eenmalig inschrijfgeld € 25,-- = € 74,--
Na 30 juni: Contributie € 24,50 + eenmalig inschrijfgeld € 25,-- = € 49,50
U wordt verzocht de contributie en inschrijfgeld d.m.v. een eigen opdracht over te maken op bankrekening 14.14.60.733 t.n.v. Volvo V44 Vereniging, Prins Hendriklaan 1, 7051 BB Varsseveld. In de omschrijving uw adresgegevens vermelden zoals ingevuld op het inschrijfformulier.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan moet u dit vóór 1 december per brief of e-mail kenbaar maken aan de ledenadministratie.
Na ontvangst betaling ontvangt u uw lidmaatschapkaart en een informatiepakket.
Kosten donateurschap: De minimum donatie bedraagt met incasso € 30,-- per jaar, zonder incasso € 35,-- ongeacht het tijdstip van aanmelding.
U wordt verzocht uw donatie d.m.v. een eigen opdracht over te maken op bankrekening 14.14.60.733 t.n.v. Volvo V44 Vereniging, Prins Hendriklaan 1, 7051 BB Varsseveld. In de omschrijving uw adresgegevens vermelden zoals ingevuld op het inschrijfformulier.
Na ontvangst betaling ontvangt u het VKM Volvo Klassieker Magazine met ingang van het eerstvolgende nummer.

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door de Volvo Klassieker Vereniging, statutair gevestigd te Den Haag. Het forum 'Volvo Klassieker Forum' vormt een integraal onderdeel van deze website. Deze disclaimer geldt niet voor de webshop van de Volvo Klassieker Onderdelenshop b.v., bereikbaar via deze site. Daarvoor is een aparte disclaimer opgesteld, te raadplegen op de Internetpagina van de webshop.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Het is bezoekers/gebruikers toegestaan materiaal van deze site te downloaden voor zover zij daartoe bevoegd zijn, echter slechts voor eigen en niet commercieel gebruik. Inloggen met een gebruikersaccount is slechts toegestaan met de inloggegevens, behorend bij de identiteit van de bezoeker/gebruiker. De unieke inloggegevens voor het gebruik (van delen) van de site en forum worden bezoekers/gebruikers verstrekt door de webmaster of ledenadministratie van de Vereniging. Voor het overige mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Volvo Klassieker Vereniging, geen enkele afbeelding, document of ander onderdeel van deze site in welke vorm of hoedanigheid ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Bovenstaande restricties zijn ook van toepassing op de informatie, beschikbaar op het forum.
De Volvo Klassieker Vereniging zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan dienaangaande geen garanties geven voor nauwkeurigheid, juistheid en/of volledigheid. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek aan onze site en het forum.

De Vereniging behoud zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor de informatie, geplaatst door derden op het forum, kan de Vereniging niet worden aangesproken. Informatie, geplaatst op dit forum die in strijd is met de wet of die de belangen van andere gebruikers of de Vereniging schaad, kan zonder overleg worden gewijzigd of verwijderd. De Vereniging acht zich gehouden zich in te spannen om discussies op het forum ordentelijk en binnen de normen van fatsoen - te bepalen door de vereniging- te laten verlopen.
Indien bezoekers willen deelnemen aan de discussies op het forum worden zij geacht kennis te hebben genomen van de forumregels zoals vermeld op dit forum en zich te houden aan deze regels en zich neer te leggen bij beslissingen van de moderatoren. Door deelname aan discussies op het forum geeft de bezoeker te kennen in te stemmen met deze forumregels.


De Volvo Klassieker Vereniging behoudt zich overigens alle rechten voor.